| Lifestyle

ข้อแนะนำในการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินเป็นส่วนประกอบสำคัญของไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างยามฉุกเฉิน ไฟจะส่องสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าภายในอาคารดับ เกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ การทำงานของไฟฉุกเฉินจะอาศัยแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่ชาร์จไว้ตลอดเวลา พร้อมทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้าดับวงจรชาร์จจะหยุดการทำงาน สวิตช์อัตโนมัติจะต่อเข้ากับหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ ทำให้ไฟฉุกเฉินส่องสว่างขึ้น  แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมี 2 แบบ คือ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่นและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้ง การเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ถ้าเป็นแบบเติมน้ำกลั่นเหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก ติดตั้งในพื้นที่โล่ง ตามทางเดิน บันได […]

Read more
Comments Off on ข้อแนะนำในการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน