ความแตกต่างของพลังงาน

 | General

พลังงานที่เราใช้กันอยู่ในทุก ๆ วันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่างที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน หรือพลังงานความร้อนที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายที่แหล่งกำเนิดพลังงานนั้นจะเป็นกระแสไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น เศษไม้ เศษหญ้า ฟาง ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีแหล่งกำเนิดพลังงานนั้นอยู่เสมอ ซึ่งแหล่งกำเนิดพลังงานที่แตกต่างกันนี้เองจึงทำให้เราสามารถแยกประเภทพลังงานได้อย่างง่ายดาย 

แหล่งกำเนิดพลังงาน 

แหล่งพลังงานที่มนุษย์ใช้ประโยชน์กันอยู่ในทุกวันนี้ล้วนมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งพลังงานนี้ก็สามารถแบ่งประเภทพลังงานออกได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

1.พลังงานความร้อน 

พลังงานความร้อนนี้สามารถได้มาจากแหล่งกำเนิดพลังงานที่แตกต่างกัน เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่าง ๆ เป็นพลังงานที่ได้มาจากการความร้อนใต้พิภพ เช่น น้ำพุร้อน หรือจะมาจากการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานชนิดต่าง ๆ เช่น พลังงานกลไปเป็นพลังงานความร้อน เป็นต้น โดยพลังงานความร้อนนี้เราสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์ และสามารถคำนวณไปเป็นค่าพลังงานต่อไปได้  

2.พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นั้นใช้อยู่ทุกวันและยังสามารถเป็นต้องกำเนิดพลังงานประเภทอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น พลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงหรือพลังงานความร้อน เป็นต้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้าได้มาจากการที่วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิสระหรืออิเล็กตรอนแล้วถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ เพื่อถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ต่อไป 

3.พลังงานกล 

เป็นพลังงานที่เกิดมาจากกลไกต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและรวมไปถึงร่างกายมนุษย์เองก็เช่นเดียวกัน โดยพลังงานกลนี้จะทำให้วัตถุสามารถเกิดการเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งได้ เมื่อมีแรงที่ไม่เป็นศูนย์มาทำ  

4.พลังงานจากปฏิกิริยาทางเคมี 

เป็นพลังงานที่ได้มาจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างอนุภาคสองตัวขึ้นไปมาแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันละกัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดหรือพันธะขึ้น ซึ่งวัตถุทุกชนิดจะมีพลังงานนี้อยู่ภายในวัตถุ ถึงแม้วัตถุนั้นจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ตาม ซึ่งประโยชน์ที่นำไปประยุกต์ใช้งานและเห็นผลอย่างได้ชัดเจนก็คือ แบตเตอรี่นั่นเอง 

5.พลังงานจากการแผ่รังสี 

ส่วนใหญ่แล้วพลังงานจากการแผ่รังสีนี้จะออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานจากการแผ่รังสีนี้ในทางธรรมชาติก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกของเรานี่เอง 

6.พลังงานนิวเคลียร์ 

การประยุกต์ใช้พลังงานประเภทนี้จะทำไปสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อผลิตให้ประชากรบนโลกนี้ได้แปรเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานชนิดอื่น ๆ ต่อไป 

นอกจากต้นกำเนิดของพลังงานที่กล่าวมานั้น ถ้าเราประเภทพลังงานโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรก็สามารถแบ่งได้ 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานที่ไม่มีวันหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและกฎเกณฑ์ในการแบ่งประเภทพลังงานนั้น ๆ นั่นเองครับ